สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

แบบฟอร์มรายงานสหกิจศึกษา

                   1. ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 (2)

                   2. ตัวอย่างบทความวิจัย สหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

                   3. ตัวอย่างบทความวิชาการ สหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

                   4. แบบฟอร์มบทความวิจัย สหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2และครั้งที่ 3

                   5. แบบฟอร์มบทความวิชาการ สหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

                   6. ตัวอย่างหลักการเขียนอ้างอิงสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                                หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Facebook Comments