สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

                  The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

The Office of Academics organized a project to preserve art and culture: Continuing the Kathin tradition on November 7, 2021, at Khao Tapan Monastery Residence, Ban Na Ngae, Na Reng Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province.

Facebook Comments