สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

Program


TH :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

EN : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

Degree


TH :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

TH : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

EN : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)

EN : B.B.A. (Logistics Management)

logo

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

The philosophy of the course

         
          
This course aims to produce graduates who can apply knowledge in business management and logistics. It emphasizes analytical thinking skills in using information technology and logistics application software to develop or enhance work efficiency amid changing business environments under the concept of ‘academic excellence, practical expertise’.

Course objectives


1.
Produce graduates to meet the national strategy for enhancing competitiveness and developing and strengthening human capacity, including the logistics system development strategy for human resource development in logistics and logistics service providers, as well as promoting research and innovation development.

2. Produce graduates with logistics expertise, skills, and capabilities that align with the demands of employment sector.

3. Produce graduates to respond to the university’s research strategy.

 

4. To produce graduates whose qualities align with the four-dimensional learning outcomes specified by the Qualifications Framework for Higher Education of 2022.

The strengths or highlights of
the curriculum that foster competitiveness.

1) Course Throughout the course, emphasis is placed on enhancing in-depth analysis and strategic planning skills through digital technology and logistics application software.

2) This course focuses on improving the skills of logistics entrepreneurs who can manage their business, seek opportunities, and improve work efficiency.

3) The course is taught according to professional standards to support high-quality learning in the UK (UKPSF). Focusing on proactive and personal learning

4)
This course features a 2-semester, 8-month collaborative education system that combines logistics knowledge with practical work and enhances teamwork skills. Respect work rules.

Occupations that can be pursued after the completion of studies

         
        After completing the Bachelor of Business Administration program with a major in Logistics Management, graduates can pursue careers in both the public and private sectors in various fields, such as:

1. Logistics analyst and planner

2. Transportation planning officer or transportation and distribution officer

3. Inventory inspector or warehouse control officer

4. Procurement/sourcing officer

5. Warehouse/inventory control officer

6. Sales officer or customer service officer in logistics company

7. Import or Export officer

8. Business owner

…atc…

Tuition Fees:

Tuition fee per semester is 23,100 Baht.
Tuition fee throughout the course is 184,800 Baht.

Study plan

Course Structure

Subject category

Course credits revised for academic year 2024

1. General education curriculum, not less than.

26 credits

2. Specific subjects, not less than

72 credits

       2.1. Business Core Course

24 credits

       2.2. Majors Compulsory     

51 credits

           2.2.1. Logistics basics

18 credits

           2.2.2. International transportation

9 credits

           2.2.3. In-depth analysis and planning

15 credits

           2.2.4. Business and logistics integration

9 credits

3. Co-operative education.

13 credits

4. Free Elective Courses, not less than.

6 credits

Number of credits Total throughout the course, not less than

120 credits

Facebook Comments