สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel Management

Program


TH
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

EN : Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel Management (Revised AD 2024)

Degree

TH : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

TH : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

EN : Bachelor of Business Administration (Tourism and Hospitality Management in Digital Era)

EN :
 B.B.A. (Tourism and Hotel Management)

logo

The philosophy of the course

      The Tourism and Hotel Management program intends to cultivate graduates with academic and professional knowledge to meet the demands of the employment sector under the form of CWIE (Cooperative and Work Integrated Education).

Course objectives


1.
To produce graduates in tourism and hotel management who can work according to the needs of entrepreneurs and the labor market in the tourism and hotel industry, with a focus on integrated learning through work (Work Integrated Learning: WIL) throughout the curriculum.

2. To produce graduates with desired skills in the new format of tourism, as per the announcement of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation for the year 2022.

3. To produce graduates according to the four standards as per the announcement of the Commission on Higher Education Standards about the details of learning outcomes aligned with the Qualifications Framework for Higher Education of 2022.

The strengths or highlights of
the curriculum that foster competitiveness.

    The Tourism and Hotel Management program (Revised Curriculum, AD 2024)  highlights the following strengths:

1.
The course is structured to align with the international standards of the UK Professional Standards Framework (UKPSF), emphasizing individual student care and Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) formats. This results in students acquiring critical thinking, analytical, and practical skills, enabling them to work immediately and meet the current market demands.

2. The course ensures students acquire professional skills and receive certification from the Department of Skill Development starting from the second year onwards. The curriculum includes skill enhancement programs in the fields of professional housekeeping and food and beverage service, as well as meeting the competency standards for front office staff in the hotel industry. This promotes lifelong learning among students and enhances their service skills for hotel operations.

3. The course employs a Modular System for teaching and learning, offering specialized courses in hotel service operations and management. These courses are open to the general public for skill enhancement and development, aiming to elevate service skills in hotel operations.

4. The course establishes a network with tourism and hotel industry stakeholders to collaborate in teaching and learning activities and directly facilitate student internships upon graduation.

 

Occupations that can be pursued after the completion of studies​

After graduating from business administration courses, graduates majoring in tourism and hotel management can work in the following fields in public and private sector institutions:

1. Occupation in the hotel industry

Staff of the Service and Reception Department     
         – Housewives’ department staff
         – Catering service personnel
         – Barista bartender
         – Sales and marketing personnel
         – Training and developing human resources staff.
         – Spa and Vilnius staff
         – Customer Experience/Entertainment Event Manager

2. Occupation in tourism

Tour guide
         – the disseminator of tourism significance
         – Travel experience manager/employee of tour guide business company (tour operator business) and travel agency business company (travel agency business)
         – Senior director of tour guide business company (tour operator business), travel agency business company (travel agency business) and online travel agency business company (online travel agency business)
         – Travel agents and ticket issuance
         – Online travel agency business in online travel agency business
         – Tourism marketers
         – Tourism developers

3. Tourism and hotel operators

…etc…

Tuition Fees

The tuition fee per semester is 26,100 Baht.
The total tuition fee for the entire program is 208,800 Baht.

Course Structure

Subject category

Course credits revised for academic year 2024

1. General education curriculum, not less than.

26 credits

2. Specific subjects, not less than

93 credits

       2.1. Business Core Course

18 credits

       2.2. Majors Compulsory     

75 credits

3. Free Elective Courses, not less than.

6 credits

Number of credits Total throughout the course, not less than

125 credits

 

Facebook Comments