สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Vision

          “SM is the management school for providing and creating an excellent learning experience in management through international research”

Mission

          “We focus to participate in driving sustainable growth of the stakeholders through our experience and management specializations, developing innovations and knowledge in management; i.e. logistics, digital marketing, tourism and professional chef, and also co-creating skills and competencies of human capital who can qualify in the dynamically changing world with ethics. Noteworthy, we focus to be the key pillar of knowledge transfer regarding the modern management to society.”

Value Proposition

 

“School of Management: The Gateway to Success”
“School of Management: Gateway to Achievement”

          The School of Management will develop graduates who are competent and ready to enter the labor market. Including the development of innovation and knowledge in management and business management that is a source of learning and able to transfer knowledge to create sustainable business competitive advantages.

Facebook Comments