สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Stronger together

Come, let come together,                                              trust our hearts to fight together.                            Always ready to go together                                                I would like Management be the only one in minds.

Really touching time together to fight                      Really impressive time to join the competition        Every time looking in the eyes, not ready to look at anyone                                                                                  All we look for victory

*I Would like having we all come together.                  Build the power to make your dreams even greater.        I Would like Management being unite                          Hold hands for victory for us all                              (repeat)

I Would like Management being unite                            Hold hands for the victory for us all

Facebook Comments