สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

Program

TH : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

EN : Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

Degree


TH : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)

TH : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)

EN : Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Branding)

EN : B.B.A. (Digital Marketing and Branding)

logo

The philosophy of the course

         The goal is to produce graduates who are ready to be socially and environmentally responsible entrepreneurs, capable of applying tools in digital marketing and branding to create or expand businesses under the concept of ‘academic excellence and practical expertise’.

Course objectives​


1 To produce marketing graduates specializing in digital marketing, branding, and digital business entrepreneurship, in line with industry needs and national strategies for enhancing competitiveness, economic development, and income distribution, fostering a new era of entrepreneurship.

2 To produce marketing and branding graduates capable of utilizing digital technology to create market value and develop businesses based on the high-value economy plan outlined in the 13th National Economic and Social Development Plan.

3 To produce graduates with research skills in marketing, addressing the country’s human resource development policies in alignment with the university’s mission as a research university within the cluster of research-intensive universities.

4 To produce graduates with attributes aligned with the four-dimensional learning outcomes as specified by the Higher Education Standards Committee’s announcement on learning outcome details according to the Qualifications Framework for Higher Education of 2022.

The strengths or highlights of
the curriculum that foster competitiveness.


1. course focuses on creating marketers with digital and branding skills. Be ready to become a digital business entrepreneur through the cooperative education process, which increases employment opportunities by performing actual work in an establishment. 8 months

 2. courses to produce digital marketers. and brand creators who are socially and environmentally responsible It uses modern digital marketing and branding tools through collaborative projects with industrial businesses, leading companies and universities abroad.

Occupations that can be pursued after the completion of studies​

          After completing the Bachelor of Business Administration program with a major in Digital Marketing and Branding, graduates can pursue careers in both the public and private sectors in various fields, such as:

1. Digital marketing

– Digital marketing Officer  
         – Advertising officer
         – Content marketing officer/SEO
         – Online marketing analyst
         – Social media marketing officer
         – Online customer service representative
         – Professional online sales representative

2. Brand occupation

– Brand designer  
         – Brand manager
         – Content creator
         – Brand strategist
         – Marketing and brand communications specialist
         – Brand creative officer

3. Business development

– Business development officer
         – Online business consultant
         – Strategic planning
         – Competitive analysis
         – Sales and revenue generation
         – Project/event manager
         – Product online-marketing

..etc..  

Tuition Fees:

Tuition fee per semester is 23,100 Baht.
Tuition fee throughout the course is 184,800 Baht.

Course Structure

Subject category

Course credits revised for academic year 2024

1. General education curriculum, not less than.

26 credits

2. Specific subjects, not less than

88 credits

       2.1. Business Core Course

27 credits

       2.2. Majors Compulsory     

48 credits

       2.3. Cooperative education.

13 credits

4. Free Elective Courses, not less than.

6 credits

Number of credits Total throughout the course, not less than

120 credits

Facebook Comments