สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Publications 2021

 1. Title : The Application of ABC Costing For Public Hospital Sector Sustainability,                                                                                        Author : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020)                                                                          Source : Journal Of Southwest Jiaotong University. 55(5),1-11.                                                                                                            Best Quartile : (Scopus Q1)
 2. Title : Strategic Performance Measurement Toward High Performance Organizations Of Local Hotel Businesses In World Tourism Destination: Empirical Study In Samui Island,                                                                                                                                              Author : Aujirapongpan*, S., & Pattanasing, K.(2020)                                                                                                                    SourceInternational Journal of Hospitality And Tourism Systems,13(2),1-16.                                                                                          Best Quartile : (Scopus Q4)
 3. Title : Japan’s Digital Advance Policy Towards Performance In Multilateral Asean’s Innovation Business,                                                    Author : Aujirapongpan*, S., Songkajorn, Y., Ritkaew, S.,& Deelers, S.(2020)                                                                                      Source : Entrepreneurship And Sustainability Issues ,8(1), 1081-1094.                                                                                                    Best Quartile : (Scopus Q1)
 4. Title : Indicators of Strategic Intuition For Smes Entrepreneurs: Evidence From Thailand,                                                                    Author : Aujirapongpan*, S., Songkajorn,Y., Hareebin, Y., Deelers, S.,  & Jutidharabongse, S.(2020)                                                        Source : Entrepreneurship And Sustainability Issues,8(2), 51-63                                                                                                          Best Quartile : (Scopus Q1)
 5. Title : The Application Of Activity-Based Costing For Public Hospital Sector Sustainability,                                                                    Author : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020)                                                                      Source : Journal Of Southwest Jiaotong University. 55(5),1-11.                                                                                                              Best Quartile : (Scopus Q1)
 6. Title : Strategic Performance Measurement Toward High Performance Organizations of Local Hotel Businesses In World Tourism Destination Context: Case Study In Samui Island, Thailand,                                                                                                   Author : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020) Aujirapongpan, S., & Pattanasing, K. (2020)              Source : International Journal of Hospitality And Tourism Systems, 13(2)                                                                                    Best Quartile : (Scopus Q4)
 7. Title : Indicators of Strategic Intuition For Smes’ Entrepreneurs: Evidence From Thailand,                                                                    Author : Aujirapongpan, S., Songkajorn, Y., Hareebin, Y., Deelers, S., & Jutidharabongse, J.(2020)                                                      Source : Entrepreneurship And Sustainability Issues,  8(2):21-63                                                                                                        Best Quartile : (Scopus Q1)
 8. Title : The E-Commerce Supply Chain And Environmental Sustainability : An Empirical Investigation on The Online Retail Sector,                Author : Balasubramanian, S. Vihari, N. Jabeen, S. Shukla, V. & Chanchaichujit, J*. (2021)                                                                          Source : Cogent Business & Management, 8,1938377.                                                                                                                      Best Quartile : (Scopus Q2)
 9. Title : “Do Firm Characteristics Affect Environmental Sustainability?: A Literature Review -Based Assessment”,                                        Author : Balasubramanian, S., Shukla, V., Mangla, S., & Chanchaichujit, J*. (2020).                                                                                Source : Business Strategy And The Environment,30(2),138,                                                                                                              Best Quartile : (Scopus Q1)
 10. Title : Growth And Redistribution Impacts Of Income Taxes In The Thai Economy:A Dynamic Cge Analysis,                                              Author : Bhattarai, K., & Benjasak, C.(2021).                                                                                                                                  Source : The Journal Of Economic Asymmetries,23,E00189                                                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q2)
 11. Title : The Tourist Motivation And Behaviour of International Backpackers Attending The Full Moon Party In Thailand,                              Author : Boonkaew, S., Aujirapongpan, S., Kaewprasert Rakangthong, N., Potiya, N., & Jutidharabongs, J. (2021)                                          Source : The Journal of Asian Finance, Economics And Business, 8(6),2288-4637.                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q2)
 12. Title : The Influence of Corporate Governance Mechanism On The Integrated Financial Reporting And Investment Risk of Thai Listed Companies,  Author : Chanatup, S., Aujirapongpan, S., & Ritkaew, S.(2020).                                                                                                      Source : Entrepreneurship And Sustainability, 7(4),2818-2831.                                                                                                            Best Quartile : (Scopus Q1)
 13. Title : The Financial Performance Outlook of Crude Palm Oil Industry Among Different Types of Production In Thailand,                            Author : Chanthawong, A.,  Khongkon, B., Ru-Zhue, J., & Lemthanon, K.(2021)                                                                                      Source : Gmsarn International Journal 15(3),217–224.                                                                                                                        Best Quartile : (Scopus Q3)
 14. Title : Physical And Ecological Carrying Capacity For Cave Tourism Management,                                                                              Author : Cheablam, O.(2021),                                                                                                                                                  Source : Journal of Environmental Management And Tourism, 12.4(52),2068-7729.                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q2)
 15. Title : The Assessment of the Geotourism Potential of Satun Global Geopark, Thailand,                                                                        Author : Cheablam, O., Tansakul, P.(2021)                                                                                                                                      Source : Geoheritage,                                                                                                                                                                Best Quartile : (Scopus Q1)
 16. Title : Educational Investment Strategies For Capacity Building of Thailand’s Tourism Professions.                                                          Author : Compan, P., Preededilok, F., & O. Neill, J. (2021)                                                                                                                  Source : The Kasetsart Journal Of Social Sciences,42(2),(2021).                                                                                                          Best Quartile : (Scopus Q2) 
 17. Title : Cost Management Of Ecotourism Programs: A Case Study Of The Community Enterprise In Thailand,                                            Author : Duangtriphop, W. & Srisuwan, P. (2021)                                                                                                                          Source : The Journal of Asian Finance, Economics And Business, 8(7),2288-4637.                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q2) 
 18. Title :The Effect Of The Fourth Industrial Revolution On The Environment: The Relationship Between Electronic Finance And Pollution In Oecd Countries,                                                                                                                                                                          Author : Elheddad, M., Benjasak, C., Deljavan, R., Alharthi, M., & Almabrok, J. M.(2020)                                                                            Source : Technological Forecasting And Social Change,163                                                                                                                Best Quartile : (Scopus Q1) 
 19. Title : How Instagram Influencers Affect The Value Perception of Thai Millennial Followers And Purchasing Intention oOf Luxury Fashion For Sustainable Marketing,                                                                                                                                                                Author : Jansom, A ., & Pongsakornrungsilp, S.(2021)                                                                                                                      Source : Sustainability 2021,                                                                                                                                                            Best Quartile : (Scopus Q1) 
 20. Title : The Effect of Mindset on Tourist Behaviour and Mindful Consumption in a Community Enterprise in Krabi,  Thailand,                        Author : Jirojkul ,S., Pongsakornrungsilp, S., Pianroj ,N., Chaiyakot, P., Mia, S., Masst, T., Techato, K.  (2021)                                            Source : Sustainability,                                                                                                                                                                Best Quartile : (Scopus Q1) 
 21. Title : Rural Local Government Finance And Its Management In Thailand: Reflections And Prospective Through Tambon Administrative Organisations,                                                                                                                                                                            Author : Meesook, K., Jayant K. Routray, & Mokbul M. Ahmad.(2020).                                                                                                  Source : International Journal of Rural Management,2(16),199-224.                                                                                                        Best Quartile : (Scopus Q3) 
 22. Title : The Integrated Policy Implementation Modeling For Tourism Administration And Development: The Case of Thailand.                        Author : Nantavisit, N., & Sukpatch, K. (2021).                                                                                                                            Source : Academy Of Strategic Management Journal, 20(5), 1-14                                                                                                        Best Quartile : (Scopus Q2) 
 23. Title : Governing Sustainability In The Thai Palm Oil Supply Chain:The Role Of Private Actors,                                                                Author : Nupueng, S.(2021)                                                                                                                                                        Source : Sustainability: Science, Practice, And Policy.                                                                                                                        Best Quartile  : (Scopus Q1) 
 24. Title : Product Development Based Sensory Evaluation And Physicochemical Characterization of Cashew Apple Bagasse Jam And Technology Transfer To Community,                                                                                                                                                                Author : Nurerk, P., & Junden, S.(2021).                                                                                                                                            Source : Journal Of Science And Technology, 18.                                                                                                                                  Best Quartile  : (Scopus Q3) 
 25. Title : Omni-Chanel Network Design Towards Circular Economy Under Inventory Share Policies,                                                            Author : 0zmirli D., Ekren B.Y., Kumar V., Pongsakornrungsilp S. (2021)                                                                                                  Source : Sustainability 13(5),2875                                                                                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q1) 
 26. Title : The Impact Of Dynamic Capabilities And Dynamic Performance Measurement On Competitive Performance: Evidence From Thai Hotel Entrepreneurs,                                                                                                                                                                            Author : Pattanasing, K., Aujirapongpan, S., Ritkaew, S., Chanthawong, A., & Deelers, S.(2021)                                                                      Source : Entrepreneurship And Sustainability Issues,8(3),10-28.                                                                                                          Best Quartile : (Scopus Q1) 
 27. Title : Effect of Furcellaran Incorporation On Gel Properties Of Sardine Surimi,                                                                                  Author : Karnjanapratum, S., & Chaijan, M.(2021)                                                                                                                            Source : International Journal of Food Science &Technology.                                                                                                              Best Quartile : (Scopus Q1) 
 28. Title : Developing A Green Brand Through The Co-Creation Process Of Krabi, Thailand.                                                                      Author  : Pongsakonrrungsilp, S. & Pongsakonrrungsilp, P.(2021)                                                                                                Source : International Journal of Innovation, Creativity And Change,15(2),135-158                                                                                   
  Best Quartile  : (Scopus Q2) 
 29. Title : Mindful Tourism: No Thing Left Behind – Creating A Circular Economy Society For Tourism Industry Of Krabi, Thailand                        Author : Pongsakornrungsilp, S. & Pongsakornrungsilp, P. (2021)                                                                                                Source : Journal Of Tourism Futures, 2055-5911.                                                                                                                                  Best Quartile : (Scopus Q1) 
 30. Title : The Art Of Survival: Tourism Businesses In Thailand Recovering From Covid-19 Through Brand Management,                                  Author : Pongsakornrungsilp, S., Pongsakornrungsilp, P., Kumar, V., & Maswongssa, B.(2021).                                                              Source : Sustainability 2021, 13(12),6690                                                                                                                                         
  Best Quartile : (Scopus Q1) 
 31. Title : Offshore Wind Power Assessment On The Western Coast of Thailand,                                                                                      Author : Ranthodsang, M., Waewsak, J., Kongruang, C.,& Gagnon, Y. (2020)                                                                                      Source : Energy Reports, 6, 1135-1146                                                                                                                                            Best Quartile : (Scopus Q1) 
 32. Title : The Performance of Bidding Companies In Merger And Acquisition Deals: An Empirical Study of Domestic Acquisitions In Hong Kong And Mainland China,                                                                                                                                                                    Author : Rizwan Ahmed, Yawen Chen, Chonlakan Benjasak, Andros Gregoriou, Nusiebeh Nahar Falah Alrwashdeh, & Ei Thuzar Than.(2020)        Source : Quarterly Review of Economics And Finance,                                                                                                                        Best Quartile : (Scopus Q2) 
 33. Title : Detecting And Analyzing Fraudulent Patterns Of Financial Statement For Open Innovation Using Discretization And Association Rule Mining,                                                                                                                                                                                    Author : Sawangarreerak, S. & Thanathamathee, P.(2021)                                                                                                                  Source : Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity.7(2),128.                                                                                Best Quartile: (Scopus Q1)
 34. Title : Random Forest With Sampling Techniques For Handling Imbalanced Prediction of University Student Depression,                              Author : Sawangarreerak, S.;& Thanathamathee, P. (2020)                                                                                                                Source : Information, 11(11), 519.                                                                                                                                                    Best Quartile : (Scopus Q3)
 35. Title : Innovation Capability Indicators For Entrepreneurs Developed The Business From Thai University Incubator,                                      Author : Songkajorn, Y., Aujirapongpan, S., Deelers, S., Rakthai, T., & Jutidharabongse, J.(2020)                                                          Source : Journal of Southwest Jiaotong University,55(6),1-12.                                                                                                              Best Quartile :(Scopus Q1)
 36. Title : The Impact Of Corporate Social And Environmental Responsibility (Cser) on Financial Performance of Listed Companies In Thailand,    Author : Suttipan, M. Lakkanawanit, P. Swatdikun, T. & Duangtripop, W. (2021)                                                                                Source : Sustainability                                                                                                                                                               
  Best Quartile : (Scopus Q1)
 37. Title : KAMs Reporting And Financial Performance: Empirical Evidence From Thai Listed Companies,                                                     
  Author : Suttipun,M., & Swatdikun, T.(2021)                                                                                                                                Source : Journal of Asian Finance,Economics And Business,8(4),841-848.                                                                                             
  Best Quartile : (Scopus Q3)
 38. Title : Corporate Social Responsibility (Csr) Practices And Firm Performance: Empirical Evidence From Hotel Industry In Thailand,                Author : Teanpitthayamas, A., Suttipun, M., & Lakkanwanit*, P. (2021)                                                                                              Source : Journal Of Asian Finance,Economics And Business,8(4),777-786.                                                                                              Best Quartile : (Scopus Q3)
 39. Title : Comparison of The Return of Investment From Securities Screening Using Financial Ratios And Security Trading Methods: Evidence From Thailand,                                                                                                                                                                         
  Author : Thammachot, S., Aujirapongpan, S., Ru-Zhue, J., Chunhawiksit, C.,  Deelers, S., & Chitadisai, W.(2021)                                            Source : Journal Of Southwest Jiaotong University,56(1),0258-2724.                                                                                                   
  Best Quartile :(Scopus Q1)
 40. Title : Impact of service policies on terminal gate efficiency: A simulation approach,                                                                                  Author : Chamchang, P., Niyomdecha, H.(2021)                                                                                                                          Source : Cogent Business & Management.                                                                                                                                        Best Quartile :(Scopus Q2)
Facebook Comments