สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Associate Professor
Dr. Onanong Cheablam, FHEA

Head of Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Miss Thanapa Chouykaew, FHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Dr. Sukhuman Klamsaengsai, FHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Dr. Yeamdao Narangajavana, FHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Mr. Sunthorn Boonkaew, SFHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Miss Sauwanee Rodyu, FHEA

Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Facebook Comments