สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

Program

TH: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

EN: Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding.


Degree

TH: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)

EN: Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding.


Philosophy

Bachelor of Business Administration Program In Digital Marketing and Branding Committed to producing graduates with knowledge, skills, knowledge and ethics in the profession. Have social responsibility Including having basic knowledge to study at a higher level Build academic excellence through practical training experience through a cooperative education system. As well as being aware of the changes in the business environment And able to apply knowledge to the reality of society.


Desirable Characteristics of the Course

  1. Graduates must be knowledgeable, skilled, and proficient in digital marketing and branding.
  2. Graduates must have professional ethics.
  3. Graduates must be capable of applying knowledge to the realities of society.
  4. Graduates must have knowledge and professional experience through the cooperative education system.

Career path

Upon graduation in the Bachelor of Business Administration program In Digital Marketing and Branding Able to work in both public and private sectors In various fields such as Brand Supervisor, Digital Marketing Officer, Online Marketing Officer, Digital Content Officer, Brand Officer, Import/Export Officer, Customer Relationship Officer, Advertising Officer, Public Relation Officer, Entreprenuer.


Study path

Bachelor of Business Administration Program In Digital Marketing and Branding Emphasize that graduates are able to research and do research on their own. To establish a fundamental for further study in master and doctoral level in business administration, marketing or other related fields in academic institution, both domestic and international.


Fees

Tuition fee is 14,400 baht per semester.
Tuition fees throughout the program is 172,800 baht.


Program structure

Number of credits Total throughout the course no less than   157credits
1. General Education  
 40credits
 1.1 Language Course20credits
 1.2 Humanities and Social Sciences8credits
 1.3 Science and Mathematics8credits
 1.4 Integrated Course4credits
 1.5 Information subject *4credits
Note * Not counting the credits in the course structure.   
2. Specific subjects  
 109credits
 2.1 Business Core Course44credits
 2.2 Majors compulsory48credits
 2.3 co-operative education17credits
3. Free Elective Courses  
 8credits

 
 

 

Facebook Comments