สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

               On September 18-19, 2021, the Logistics Management Course organized the “Knowledge Training and Experience from Brother to Sister Logistics” activity as a guideline for choosing a future career. It is the inspiration and motivation for current students to study. And choose a job to work in the future and hope that this knowledge and experience Current students will gain complete knowledge. and can be used seriously as well.

On September 18-19, 2021, the Logistics Management Course organized the "Knowledge Training and Experience from Brother to Sister Logistics" activity as a guideline for choosing a future career. It is the inspiration and motivation for current students to study. And choose a job to work in the future and hope that this knowledge and experience Current students will gain complete knowledge. and can be used seriously as well

On September 18-19, 2021, the Logistics Management Course organized the "Knowledge Training and Experience from Brother to Sister Logistics" activity as a guideline for choosing a future career. It is the inspiration and motivation for current students to study. And choose a job to work in the future and hope that this knowledge and experience Current students will gain complete knowledge. and can be used seriously as well

 On September 18-19, 2021, the Logistics Management Course organized the "Knowledge Training and Experience from Brother to Sister Logistics" activity as a guideline for choosing a future career. It is the inspiration and motivation for current students to study. And choose a job to work in the future and hope that this knowledge and experience Current students will gain complete knowledge. and can be used seriously as well.

Facebook Comments