สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

Coastal Tourism Destination Development in Nakhon Si Thammarat
Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts

 

School of Management, Walailak University has launched a new initiative in 2022 – enhancement of tourism capability and standards for development of coastal destinations in Nakhon Si Thammarat Province: Thasala, Sichon and Khanom Districts.  This academic service for local communities focused on education and enhancement of life quality by dedicating counseling, advising and transferring services of knowledge and innovation in the fields of marketing, logistics, tourism and professional culinary arts to support and promote collaboration among local entrepreneurs, communities, and local residents in sustaining their well-being of economic, social, cultural and natural environments.   

School of Management integrates multidisciplinary fields of knowledges and academic faculties for tourist destinations development and capability enhancement. Especially, the coastal resources, which have become attraction and natural resources creating income for local communities; enhancement of tourism capability and standards for development of coastal tourism destinations in Thasala, Sichon and Khanom districts, Nakhon Si Thammarat Province is essential to be readily capable for attracting and accommodating tourists during and after covid-19 pandemic. This academic service activity also initiates a collaborative networking among participants from different tourism sectors. Also, the school directly listens to and acknowledges the needs of local entrepreneurs, communities, and relevant organizations which are significant in providing academic services and research opportunities in the future.

The initiative of coastal tourism destination development in Nakhon Si Thammarat Province consists of two objectives, including: (1) to brainstorm the ideas and issues related to development of coastal tourism destination in Nakhon Si Thammarat and enhancement of tourism standards; and (2) to promote and enhance the capability and standard of tourism for coastal destination development in Nakhon Si Thammarat

6 key activities. The implementation of this initiative has been divided into six activities, as the following.

  1. Brainstorming forum – identifying the issues and directions on enhancement and development of tourism standards for coastal tourism destination in Nakhon Si Thammarat Province
  2. Workshop – development and enhancement of tourism entrepreneurs and coastal tourism attractions
  3. Workshop and training – hygiene and food safety for local street food venders
  4. Development of logistic systems for coastal tourism destination
  5. Marketing development and communication for coastal tourism destination
  6. Networking for development of coastal tourism destination in Nakhon Si Thammarat

The initiative of coastal tourism destination development in Nakhon Si Thammarat Province also aims at anticipating the sustainable development goals: SDGs as below.

1.No poverty: the initiative has increased incomes for local residents. Knowledge in tourism and hospitality, including hygiene and food safety knowledge for local street food venders, representative of local residents and grassroot businesses, helped increase revenues and income.                                                                                                                                               

2.Assurance on equity and prevalent education and lifelong learning: providing workshop and training to local residents and grassroot businesses which helped promote equity education and lifelong learning.

 

3.Economic growth, continuity and sustainability: employment, enhancement and development of tourism standards for coastal destinations in Khanom, Sichon and Thasala Districts of Nakhon Si Thammarat Province

 

4.Sustainable, safe and well-prepared cities and communities: enhancement of tourism standards on hygiene and food safety, safe transportation and logistics, and tourists transition helped ensure safety practices for tourists traveling to the destinations.                                               

5.Conservation and sustainable utilization of coastal ecosystems: educating local residents and grassroot businesses to be aware of impacts on natural environment, reduce negative impacts from tourism activities and encourage them to protect and sustainably utilize coastal resources.

6.Empowerment and partnership to achieve SDGs: this initiative has formed a group of representatives from tourism entrepreneurs, academic faculties, and local communities, allowing to exchange information, thoughts and evident of practices for tourism sustainable development.

 

Stay tuned and keep yourself on : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083355428372

Facebook Comments