สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

Digital Marketing, School of Management, Walailak University
hold First year students’ advisor meeting activity.

 

               On Thursday 19 2023, department of Digital Marketing, School of Management, Walailak University hold First year students’ advisor meeting activity. This activity was led by the acting dean of the School of Management and acting head of the Digital Marketing Program, Assoc. Prof. Siwarit Pongsakornrungsilp, Ph.D., who was honoured to give the opening speech at this event, together with Professor Dr. Natthaprachaya Nanthawisit, who led a team of faculty members in the field of digital marketing. The students came to meet, talk, and give advice on study plans for first-year students and to join the ceremony to give suits to students in the field of digital marketing.

Facebook Comments