สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Number of students: undergraduate students

 

Degree

Number of student in each year

 

Total

1st year

2nd year

3rd year

4th year

Above  4th year

1) Bachelor of Accountancy

84

118

101

9

6

318

2) Bachelor of Business Administration in Finance

19

19

3) Bachelor of Business Administration in Logistics Management

82

82

4) Bachelor of Business Administration in Digital Marketing and Branding

38

38

5) Bachelor of Business Administration in Hospitality and Tourism

110

111

84

85

21

411

6) Bachelor of Economics

14

26

17

19

0

76

7) Bachelor of Business Administration

56

51

144

12

263

Grand Total

347

311

253

257

39

1,207

Number of students: graduate students

 

Degree

Number of student in each year

 

Total

1st year

2nd year

Above  2nd year

1)     Master of Management

6

6

2) Master of Business Administration in Innovation Management and Business Development

32

30

47

109

3) Doctoral of Philosophy in Innovation Management and Business Development

1

1

1

3

Total number of Graduate students

33

37

48

118

Facebook Comments