สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 Number of Faculties and Staffs

 

Faculties and Staffs

Academic Qualification

Academic Ranking

 

Total

Doctoral

Master

Bachelor

Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Lecturer

1) Total number of faculty

25

24

49

4

14

31

1.1 Department of Business Administration

8

7

15

2

3

10

1.2 Department of Economics

8

1

9

1

3

5

1.3 Department of Accounting

4

8

12

1

4

7

1.4 Department of Hospitality and Tourism Management

5

8

13

4

9

2) Total number of staff

        

   2.1 General Administrator

1

5

4

   2.2 Assistant Clerical Officer

5

5

   2.3 Academic Officer

2

5

3

Grand Total

25

24

61

12

0

3

14

29

Facebook Comments