สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

             On Monday, September 13, 2021, students and alumni of the logistics management course. participated in presenting the research and the project in the international academic seminar “Student Research Symposium,” which is a collaboration between Walailak University and Middlesex University Dubai
In the topic – Emerging Technology in Transforming Logistics and Supply Chain with Additive Manufacturing (3D Printing)
– Time Series and Forecasting: A Case Study in Durian Export in Thailand
– A Study of Raw Material Purchasing for Sushi Shrimp Production
which works presented by students and Logistics Management alumni are highly regarded by Middlesex University Dubai.

Facebook Comments