สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants

 
👉 Topic: Sanitation & Food Safety Training Course for Local Restaurants
⏰Date: May 19, 2023 (09.00-12.00 hrs.)
🌳Venue: Walailak Culinary Training Center (WCTC)
Academic services for social engagement, School of Management Walailak University held the Sanitation & Food Safety Training Workshop for Local Restaurants in Thasala District, Nakhon Si Thammarat at Walailak Culinary Training Center on May 19, 2023. This training course, as part of a series of School of Management’s social engagement Initiatives on Capability and Standard Enhancement of Gastronomy Tourism in Thasala District, Nakhon Sri Thammarat Province, aimed at supporting and promoting local restaurants and cafés to be aware of and/or complied with the sanitary and food safety standards, implemented by Ministry of Public Health.
All the 20 participants learned both theoretical and practical lessons on factors and risks on sanitary and food safety, food contamination and poisoning, and individually involved in testing food and raw materials with possible contaminations; which could be applied for their daily operations after completing this training course.
This training course was instructed by Mr. Pavit Tansakul, Chairman of Professional Culinary Arts Program. All participants were welcomed by Associate Professional Dr. Onanong Cheablam, Head of Tourism and Professional Chefs Department, and Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Dean of School of Management.
Facebook Comments