สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

School of Management participate in online seminar on “Getting to know Capital Market Research Institute through the eyes of researcher” held by Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand

 

              Research Centre and faculty members of the School of Management, Walailak University joins the Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand in the online seminar on “Getting to Know the Capital Market Research Institute through Researchers: Challenges in the New Normal Era” on February 9, 2021 at AD 2302, Walailak University. The session held by Capital Market Research Institute of The Stock Exchange of Thailand aim to stimulate knowledge in database for capital market research. It also aims to encourage more research on the Thai capital market, which including sharing experiences, perspectives, problems and obstacles, and creating opportunities for researcher in the area to share and increase in-depth research on capital market which consequences for sustainable development as a whole.

Facebook Comments