สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

               On July 23, 2022, the School of Management’s Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic Park

               On the occasion of the opening ceremony, it was an honor to have Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrangsilp, Dean of the School of Management, deliver the opening remarks. Dr. Sukhuman Klamsaengsai, Head of the Tourism and Professional Chef Program, and faculty members were also present to meet and converse with students before the activity began. The activity was designed as English language learning activities with four learning bases that all first-year students can participate in for fun and education. The objective of the project was to promote a positive attitude toward English and to enhance students’ English proficiency.

School of Management's Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic ParkSchool of Management's Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic ParkSchool of Management's Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic ParkSchool of Management's Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic ParkSchool of Management's Tourism and Professional Chef Program organized a project to prepare and develop student potential in response to the development of learning skills in the 21st century: English language development in tourism and cooking. The event that took place at Walailak Botanic Park

Facebook Comments