สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

                 On Wednesday, September 8, 2021, from 5:00 PM – 7:00 PM. Digital Marketing and Branding Course. School of Management has organized a project to develop the potential of the new generation of digital marketing staff (DMBWU’s The Avengers Project) for students, alumni, and other interested parties. Attended a special lecture on “Developing Storyboard Advertising to Resonate with Customers” from a professional advertising executive, Mr. Hugo Kongphan Upathumrungpong, former Executive Creative Director from Far East Fame Line DDB, who has received an award for advertising work. Hit more than 90 awards via zoom system #digital marketing #Make a business owner.

Facebook Comments