สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
 
📣📣Announcement📣📣
The 1st International Symposium in Management Studies 2022 (ISMS2022) School of Management, Walailak University
Date: 9th September 2022
Time: 9.00 am. -16.00 pm.
👉🏻👉🏻Venue: Srithammarat Conference Room, Architect and Design Building and Online platform via Zoom
Theme: Management Studies in the digital age
Subtheme I: Logistics and Business Analytics
Subtheme II: Creative Economy, Tourism and Digital Marketing, New Marketing and Management in Digitally Connected World
🌟Highlight Special Keynote Speech🌟
Topic: Branding in the digital Age
– Asst. Prof. Ake Pattaratanakun, Ph.D. (Cantab) Department of Marketing Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University
Topic: Tourism destination digital marketing in the new Era
– Dr. Anderson Ngelambong, Faculty of Hotel and Tourism Management, Universiti Teknologi MARA Penang Branch, Malaysia
Topic: Myths in Thailand’s national logistics development policy
– Assoc. Prof. Sompong Sirisoponsilp, Ph.D. School of Agricultural Resources, Chulalongkorn University
Topic: Technology management: Staging digital experience in foodservice industry
– Dr. Farah Adibah binti Che Ishak, Department of Food Service and Management, Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia, Malaysia📣📣
Facebook Comments