สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

               On Friday 9 September 2022 Walailak University by the School of Management together with the Center of Excellence for Tourism Business Management and Creative Economy and the Center of Excellence for Logistics and Business Analysis. Organized The 1st International Symposium in Management Studies 2022 (ISMS 2022) at the Si Thammarat Conference Room, 3rd floor, Architecture and Design Building. On this occasion, Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University The chairman gave the opening remarks. Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp Acting Dean of the School of Management said objective report The event was attended by a large number of administrators, faculty and students, with special keynote speakers and management science experts presenting their work and panel discussions from 6 countries: Thailand, Malaysia, Indonesia, Turkey, the United Kingdom and Ghana.

Facebook Comments