สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

workshop II−Bibliometric analysis: A review approach

 

               Research department of school of management, Walailak university, organize the workshop II−Bibliometric analysis: A review approach, on Wednesday, Feb 22nd, 2023 from 10.00 a.m. to 12.00 a.m. and from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. at meeting room 113, academic building 3. Guest speakers: Mr. Chaichana Ampornklinkaew, a lecturer from the department of digital marketing Miss. Sipicha Wilaisri, a lecturer from the department of logistics management

Facebook Comments