242493525_6180429018696452_6788846174754804599_n

จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

รายการ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยนับ

จำนวนบทความที่มีค่าควอไทล์ (quartile) Q1 หรือ Q2

31

เรื่อง

จำนวนบทความที่ค่าควอไทล์ (quartile) Q3

14

เรื่อง

จำนวนบทความที่ค่าควอไทล์ (quartile) Q4

4

เรื่อง

รวมจำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

49

เรื่อง

Facebook Comments