Home / ข่าวทั่วไป / หลักสูตร MBA รุ่นที่ 31 จัดทำโครงการ “WU MBA พี่สร้างสุข เพื่อน้อง สร้างฝัน”

หลักสูตร MBA รุ่นที่ 31 จัดทำโครงการ “WU MBA พี่สร้างสุข เพื่อน้อง สร้างฝัน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 31) ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ.ดร.สมนึกเอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว และอาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม ได้จัดทำโครงการ “WU MBA พี่สร้างสุข เพื่อน้อง สร้างฝัน” เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านควนรา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่ยังขาดแคลนงบประมาณ โดยคณะนักศึกษา MBA ได้ช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซ่อมแซมฐานเสาธงชาติ ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม สุขภาพกายและจิตใจ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเกษตร และของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน

Facebook Comments

Check Also

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมศึกษาความเป็นได้ในการเปิดหลักสูตรสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ 11 …