Home / ข่าวการศึกษา / สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 7-9 พ.ค. 61 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ภายใต้กิจกรรม: การพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต

Facebook Comments

Check Also

โครงการ Young Financial Star Competition 2019

https://www.set …