คณาจารย์ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ในคราวประชุมสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 101
อาคารวิชาการ 3 คณาจารย์และนักศึกษารวม 50 คน ได้เข้าร่วมอบรม “ทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเขียน Manuscript ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ การเรียนรู้ฐานข้อมูล ISI วิธีการสืบค้นข้อมูล และเทคนิควิธีการในการตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น

Facebook Comments

Check Also

นักศึกษาท่องเที่ยวฯ คว้า 2 รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย

    & …