สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 310 โดยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จำนวน 109 ท่าน ในกิจกรรมดีงกล่าว ผู้ปกครองได้รับฟังข้อมูลหลักสูตร และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนและการใ
ช้ชีวิตของบุตรหลาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

Facebook Comments