สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และผู้บริหารสถาบันการศึกษาอีก 33 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างอย่างยั่งยืนของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชุมท้องถิ่น การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว และการเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านพันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นประธานลงนาม

Facebook Comments