สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเ ตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 3”

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอม
พิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 3 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 จำนวนกว่า 30 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด
ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …