บทความของสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลงานวิจัยของ รศ. ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส รักษาการแทนคณบดี และ ผศ. ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์เพื่อเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่11 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2562 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวารสารราย 2 เดือน ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ผู้สนใจสามารถอ่านและอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ https://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx

Facebook Comments

Check Also

SMEs จะรอดได้อย่างไร ในยุค New Normal

SMEs จะรอดได้อย …