Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา / สำนักวิชาการจัดการ แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

สำนักวิชาการจัดการ แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ในคราวประชุมสำนักวิชาการจัดการประจำเดือนเมษายน 2561 ตรงกับวันพุธที่ 18 เมษายาน 2561 เวลา 13.30 น ห้อง 101 อาคารวิชาการ 3

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ จึงได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ประกอบด้วยดังรายชื่อต่อไปนี้

–   อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัย “ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่”

–  อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ผลงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated learning

–  อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 2 รางวัล คือ “บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” และ “รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ”

และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบ

–   ผลงานที่ 1 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  หัวข้อ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช” โดยมีอาจารย์นลินี ทินนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม และนักศึกษา ประกอบด้วย 1)นางสาวกุสุมา แซ่โว้น  2)นายสุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์ 3)นางสาวการ์อินร์ เภาทอง  4)นางสาวฤดี ทองขาวเผือก  5)นางสาวเฟาซียะห์ ซาแซเล๊าะ  6)นางสาวอุษา นุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 –   ผลงานที่ 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ผลงานวิจัยเรื่อง “ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งมี ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม และอาจารย์ปวิธ ตันสกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม และนักศึกษาประกอบด้วย 1)นายอุดมศักดิ์ รวยทอง  2)นางสาวกานต์มณี พรหมสวัสดิ์  3)นางสาวชนิดา รัตนรัตน์ 4)นางสาวรัตติยากร เพ็ชร์สวัสดิ์  5)นายอดิศักดิ์ บุตรปอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 –   ผลงานที่ 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ผลงานวิจัยเรื่อง “ความตระหนักของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวชาวจีน” โดยมี ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา นางสาวอรวรรณ  จิตถาวร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับรางวัลชมเชย  (Deploma) การแข่งขันประกวดปรุงอาหาร Makro HoTeCa Chellenge 2018 ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) โดยมีอาจารย์ปวิธ ตันสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และนักศึกษานางสาวพรชุลีย์  พัฒอำพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Facebook Comments

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

    & …