เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส

1.  สำนักวิชาการจัดการ มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
2. บุคลากรในสำนักมีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในการประกันคุณภาพประจำปีอย่างน้อย ระดับ 5 คะแนน

Facebook Comments