Home / เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส

๑. สำนักวิชาการจัดการ มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
๒. บุคลากรในสำนักมีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
     สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในการประกันคุณภาพประจำปีอย่างน้อย ระดับ 5 คะแนน

Facebook Comments