เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรุณกาญจน์ วัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-4
E - mailwnantipa@wu.ac.th
นางกุณชญา เลขาทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษารัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7248-0
E - mailkbenjapo@wu.ac.th
นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7241-2
E - mailcsawit@wu.ac.th
นางสาว ศิริมาศ พนมวัน ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการสำหรับนักบริหาร
เบอร์โทรศัพท์0896521250,0896521251
E - maillsirimas@wu.ac.th
Facebook Comments