เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรุณกาญจน์ วัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2224
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2224
E - mailwnantipa@wu.ac.th
นางกุณชญา เลขาทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2480
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2480
E - mailkbenjapo@wu.ac.th
นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2412
E - mail csawit@wu.ac.th
นางสาว ศิริมาศ พนมวัน ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0896521250,0896521251
E - mail lsirimas@wu.ac.th
Facebook Comments