สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

               

              สำนักวิชาการจัดการ เดิมชื่อว่า “สำนักวิชาวิทยาการจัดการ” ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการในองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารการจัดการโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน
              สำนักวิชาการจัดการเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 120 คน หลังจากนั้นสำนักวิชาการจัดการได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบันสำนักวิชาฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยที่หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนมี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ซึ่่งทั้ง 4 หลักสูตร มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างแท้จริงบนแนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ (Cooperative Education) และการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-ฺBased Learning) นอกจากนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ทุกหลักสูตรปริญญาตรีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนทั้งที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การจัดตั้งการศึกษานอกสถานที่ตั้ง)
              นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมแล้ว สำนักวิชาฯ ยังมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อชุมชนและการนำไปใช้ได้จริง รวมถึงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย
Facebook Comments