• 075 672 201
  • management.wu.ac.th
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมการบริการ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry)


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการระดับประเทศ 

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพและรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้พร้อมสู่การเปิดเสรีภาคบริการในภูมิภาคอาเซียน

          3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บัณฑิตจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีสมรรถนะหลักด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นเลิศในทางวิชาการ รวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมด้วยจิตวิทยาบริการ และการบริการมูลค่าสูงภายใต้ความเป็นไทย (Thainess) โดยจุดเด่นของบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยว มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่ดี และด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้การทํางานเป็นฐาน (Active Leaning) บัณฑิตสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Bigdata และ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในตลาดโลก


แนวทางประกอบอาชีพ

  • ด้านการจัดการการท่องเที่ยว – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริษัทรับจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ท่าอากาศยาน ธุรกิจที่พัก กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยงานที่นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริการข้อมูล พนักงานให้บริการลูกค้า พนักงานสำรอง ที่นั่ง พนักงานฝ่ายประสานงาน พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
  • ด้านธุรกิจโรงแรมและสปา – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในงานโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจที่พักประเภทอื่นๆ โดยสามารถปฏิบัติงานในงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานสำนักงาน หรือสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจสปาได้ เช่น ผู้ประกอบการสปา พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานนวด (Therapist) ในธุรกิจเดย์สปา หรือแผนกสปาในโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือธุรกิจนวดไทย เป็นต้น
  • ด้านธุรกิจครัวและภัตตาคาร – นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคาร บาร์และครัวโดยสามารถทำงานในครัวประเภทต่างๆ หรืองานในสำนักงานบริหารฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคารชั้นหนึ่ง ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่รวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 244,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                      179 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            40 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4 หน่วยกิต

หมายเหตุ
* ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 106 หน่วยกิต

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ 76 หน่วยกิต
     2.1) วิชาเอกบังคับการท่องเที่ยว 38 หน่วยกิต
     2.2) วิชาเอกบังคับการโรงแรม 38 หน่วยกิต
      2.3) วิชาเอกเลือก 38 หน่วยกิต
         2.3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 19 หน่วยกิต
         2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 19 หน่วยกิต

  ค. หมวดเลือกเสรี                                                                     8 หน่วยกิต

  ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา                                                         25 หน่วยกิต

 

สมัครเรียนกับเรา Click

Facebook Comments