คณะกรรมการสำนักวิชา

 

รศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

Assoc.Prof.Dr. Jeerakiat Apibunyopas
ประธาน

 

อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่

Dr. Nittida Sudmai
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ มีสุข

Dr. Kanokwan Meesook
กรรมการ

 

ผศ. สมใจ หนูผึ้ง

Assistant Professor Somjai Nupueng
กรรมการ

 

อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส

Dr. Sukhuman Klamsaengsai
กรรมการ

 

ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun
กรรมการ

 

ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง

Assistant Professor Doctor Panida Chamchang 

กรรมการ

 

อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

Mr. Pavit Tansakul
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ

Dr. Jintanee Ru-zhe
กรรมการ

 

อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีรักษ์

Miss Siriporn Sawangarreerak
กรรมการ

 

ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม

Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom
กรรมการและเลขานุการ

 

 นาง กุณชญา เลขาทิพย์

Mrs. Kunchaya Lekathip
ผู้ช่วยเลขานุการ
Facebook Comments