อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส

Dr. Sukhuman Klamsaengsai
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

ผศ.ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor Doctor Pimlapas Pongsakornrungsilp
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 ผศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี

Assistant Professor Doctor Rungrawee Jitpakdee
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม

Assistant Professor Doctor Onanong Cheablam
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

ผศ. สิริโสภา จุนเด็น 

Assistant Professor Sirisopa Junden
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ ดร. เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

Dr. Yeamdao Narangajavana
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

Mr. Pavit Tansakul
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

Miss Thanapa Chouykaew
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ สุนทร บุญแก้ว

Mr. Sunthorn Boonkaew
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ ตันยมน เพชรรัตน์

Miss Tanyamon Petcharat
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 อาจารย์ หทัยกาญจน์ นุ่นเดช

Miss Hataikan Noondech
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์

Mr. Nuttaprachya Nantavisit
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

อาจารย์ เสาวนีย์ รอดหยู่

Miss Sauwanee Rodyu
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Facebook Comments