สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2563

 1. ชื่อผลงาน : The potential of palm oil production as a pathway to energy security in Thailand.                                                                      ผู้แต่ง : Pranee Nutongkaewa,Jompob Waewsakb*,Warangkhana Riansut,Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon(2019).                                    วารสารSustainable Energy Technologies and Assessments.35(2019).189-203.                                                                                            ฐานข้อมูล : Scopus (Q1)
 2. ชื่อผลงาน : Dynamic knowledge management capability and strategic intuition of Thai entrepreneurs.                                                            ผู้แต่ง : Jaturon Jutidharabongse,Somnuk Aujirapongpan*and Supit Ritkaew(2020).                                                                             วารสาร : ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. 7(4),2955-2966.                                                                                            ฐานข้อมูล : Scopus (Q1).
 3. ชื่อผลงาน : THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON THE INTEGRATED FINANCIAL REPORTING AND INVESTMENT RISK OF THAI LISTED COMPANIES.                                                                                                                                                               ผู้แต่ง : Sarapee Chanatup,Somnuk Aujirapongpan and Supit Ritkaew(2020).                                                                                            วารสาร : Entrepreneurship and Sustainability. 7(4),2818-2831.                                                                                                                                      ฐานข้อมูล : Scopus (Q1).   
 4. ชื่อผลงาน : Effects of a Workplace-Based Virtual-Run Intervention Among University Employees.                                                                    ผู้แต่ง : Apichai Wattanapisit*, Waluka Amaek, Watcharawat Promma ,Phatcharawadee Srirug,Uchane Cheangsan,Satit Khwanchum ,Wattana Chadakorn ,Kanittha Eardmark and Narumon Chadakorn(2020).                                                                                                      วารสาร : INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH. 17(8),2745.                                                            ฐานข้อมูล : ISI (Q1).
 5. ชื่อผลงาน : Multi-objective Decision Model for Green Supply Chain Management.                                                                                      ผู้แต่ง : Chanchaichujit, J., Balasubramanian, S. Shukla, V.(2020).                                                                                                          วารสาร : Cogent Business & Managemen. 7(1).                                                                                                                                 ฐานข้อมูล : Scopus Q2.
 6. ชื่อผลงาน : Expectations and Satisfaction of Tourists towards Tourist Destinations Driven by the Philosophy of Sufficiency Economy.                    ผู้แต่ง : Jintanee Ru Zhue , Chawapong Nui Suk and Neeranart Kaewpraseart Rakhangthong(2020).                                                        วารสาร : International Journal  of Innovation, Creativity and Change. 14(2),1260-1279.                                                                               ฐานข้อมูล : Scopus Q2.
 7. ชื่อผลงาน : Strategic Intuition Development in Human Resources for Talents: A Case Study of a Thai Social Context.                                         ผู้แต่ง : Somnuk Aujirapongpana* Yaninee Songkakorn , Sirichai Deelers , Supit Ritkaew , Jaturon Jutidharabongsec.(2020).                        วารสาร : International Journal of Innovation, Creativity and Change. 14(2),547-560.                                                                                   ฐานข้อมูล: Scopus (Q2).
 8. ชื่อผลงาน: Offshore wind power assessment on the western coast of Thailand.                                                                                          ผู้แต่ง : Montree Ranthodsang , Jompob Waewsak*, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon(2020).                                                          วารสาร : Energy Reports Volume. 6(2020),1135-1146.                                                                                                                          ฐานข้อมูล : Scopus (Q1).
 9. ชื่อผลงาน : Assessment of hybrid, firm renewable energy-based power plants: Application in the southernmost region of Thailand                     ผู้แต่ง : Jompob Waewsak , Shahid Ali , Warut Natee , Chuleerat Kongruang , Chana Chancham and Yves Gagnon(2020).                          วารสาร : Renewable and Sustainable Energy. 130(2020).                                                                                                                         ฐานข้อมูล : Scopus (Q1).
 10. ชื่อผลงาน : A systematic literature review on the benefit-drivers of RFID implementation in supply chains and its impact on organizational competitive advantage.                                                                                                                                                                  ผู้แต่ง : Chanchaichujit, J.,  Chanchaichujit, J., Balasubramanian, S. & Ng. C. (2020).                                                                                      วารสาร : Cogent Business & Management . 1(7),                                                                                                                                ฐานข้อมูล : Scopus (Q2).
 11. ชื่อผลงาน : Ultrasound-assisted extraction of collagen from clown featherback (Chitala ornata) skin: Yield and molecular characteristics.              ผู้แต่ง : Supatra Karnjanapratum , Tanyamon Petcharat , Soottawat Benjakul and Sitthipong Nalinanon(2020).                                            วารสาร : Journal of the Science of Food and Agriculture. 101(2),648-658.                                                                                                ฐานข้อมูล : ISI (Q1).
Facebook Comments