242493525_6180429018696452_6788846174754804599_n

จำนวนอาจารย์และบุคลากร

 

บุคลากร

 

จำนวน

จำนวนของบุคลากร

จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

จำนวนของอาจารย์

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

เอก

โท

ตรี

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

1) พนักงานสายวิชาการ

49

25

24

4

14

31

1.1 สาขาบริหารธุรกิจ

15

8

7

2

3

10

1.2 สาขาเศรษฐศาสตร์

9

8

1

1

3

5

1.3 สาขาการบัญชี

12

4

8

1

4

7

1.4 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

13

5

8

4

9

2) พนักงานสายสนับสนุน

15312

   2.1 บริหารงานทั่วไป

5

1

4

   2.2 ธุรการ

5

5

   2.3 นักวิชาการ

5

2

3

         
Facebook Comments