สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

Sport day, School of Management Wednesday, November 22nd, 2023

Sport day, School of Management🥇 Wednesday, November 22nd, 2023 At the Physical Education Building and Football Field, Walailak University

Delivered a remark speech by Assistant Professor Doctor Pimlapas Pongsakornrungsilp, Dean of the School of Management, commenced with a competition between students, faculty, and staff in Chair ball and tug-of-war,

Sports in Competition🏆

👉 Sports
Futsal
Chair ball
Volleyball

👉Local Sports
Tug-of-war
Flag race
Sack race
Budget Golf

       Sport day, School of Management is an annual event aimed at fostering relationships between departments, promoting physical exercise, developing personalities and creativity, and nurturing leadership qualities.

 

#Sport daySM

#SMWU

#SchoolOfManagement

Facebook Comments