สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The School of Management organizes Research collaboration projects. Fiscal year 2024, 9 – 10 December 2023

The School of Management organizes Research collaboration projects. Fiscal year 2024, 9 – 10 December 2023

led by Assoc. Prof. Dr. Siwarit Phongsakornrangsilp, Vice Rector

Asst. Prof. Dr. Pimlapas Phongsakorn Rangsin Dean of the School of Management and faculty members of the School of Management organize Research collaboration projects Fiscal year 2024 and traveled with the RheinMain University team to visit the area and visit the research project of the School of Management in Krabi Province to study and learn about the social and cultural context in Nakhon Si Thammarat and Krabi Province. Exchange and create cooperation to develop teaching curriculum and research in the future.

 

Facebook Comments