สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

Students in in Marketing and Branding received first runner-up award for “Research to Market ( R2M )” by WEDA CLUB

The Bac-tech team, including Mr. Supachai Janklay and Mr. Kittipong Aueapatthanapong​, students in Marketing and Branding, School of Management won first runner-up award in the Research to Market (R2M) contest at the university level. The team received 2,500 Baht as well as being eligible to participate in the Southern level competition on 16th – 17th November 2023 as well!

Facebook Comments