สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

The International Conference in Management Studies 2024 (ICMS 2024) “Carbon Neutrality in the Creative Economy”

International Conference in Management Studies 2024 (ICMS 2024)

Carbon Neutrality in the Creative Economy”  

 School of Management, Center of Excellence for Tourism Business Management and Creative Economy: TBUS and , Logistics and Business Analytics Center of Excellence: Logbiz, and the Research and Innovation Institute of Excellence (RIIE)

Report on the International Conference by Assist. Prof. Dr. Pimlapas  Pongsakornrungsilp, Acting Dean, School of Management, Walailak University     

Opening Speech by Assoc. Prof. Dr.Siwarit  Pongsakornrungsilp,  Vice President at Walailak University   

Special Keynote Speech: Dr.Eusebius Pantja Pramudya (Pantja),Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia

Topic: Renewable Energy for Sustainable Supply Chain and Logistics: Aspects considered for achieving economic, social and environmental aspects beyond ESG

Special Keynote Speech: Khun Kusuma Kinglek

Topic: Innovative Carbon Neutrality for Enhanced Service and Sustainability for International Customers

Bridging Theory and Practice for Real-World Impact

Show & Share: Carbon Neutral Practices by Krabi Local Businesses

Afternoon

Research Presentation
1.Productivity Improvement in Body Powder Filling Process (author: Sivapong Phetsong)
2.Supply Chain Dynamics: Exploring the Impact of Environment-Friendly Consumption on Brand Royalty of Tea in China (author: Haidong Liang)
3.Consumer Demand in the Supply Chain of Fresh Coffee in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province (author: Pariwat Janprim)

4.The Impact of Land Transfer on Farmers’ Satisfaction in China: The Mediation Effect of Social Aspects (author: Weiwei Zhang)

✅Poster Presentation
1.Satisfaction and consumer behavior of Thai non-fermented rice noodle (Kanom- Jeen-Sen-Sod) in Nakhon Si Thammarat Province.
2.Guidelines for minimising food waste in hotels.
3.Development of protein-enriched coconut water beverage product from by-product of the cold-pressed coconut oil

production process.

Results of carbon footprint of the conference 3.57 tco 2 eq

 

 

Facebook Comments