สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position. Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions.

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position.

Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions.

The School of Management organizes a project to propel the application for an academic position.

Topic: Creating academic works of the type of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions.

 

By receiving honor from qualified lecturers, Prof. Dr. Achara Chandrachai

On Sunday, February 11th, 2024

at Chor Pradu Conference Room, Floor 4, Building A, Walailak University Hospital.

 

the opening speech by Assoc.Prof.Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Vice Chancellor of Walailak University

Including Asst. Prof.Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp,

the Acting Dean of the School of Management, the Acting Vice Dean, Assistant Deans, lecturers, and personnel of the School of Management are invited to join in propelling the application for academic positions. The focus will be on creating academic works such as textbooks, books, and research papers in a standardized, high-quality format suitable for applying for academic positions.”

The objectives of the project are as follows:

1. To increase the number of academic positions applied for by academic personnel of the School of Management.

2. To provide academic personnel with the knowledge and understanding of how to create academic works in the form of textbooks, books, and research papers in a standard and quality format for applying for academic positions.

3. To enhance the knowledge and understanding of academic personnel in writing teaching materials and teaching documents, to meet the standards required for applying for academic positions.

4. To provide academic personnel with knowledge of human ethics to plan for applying for academic positions.

 

Facebook Comments