สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

The executive of Walailak University, School of Management,along with faculty members and staff, warmly welcomed from Guangzhou Xinhua University.

The executive of Walailak University, School of Management, led by Assoc.Prof.Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, Vice President of Walailak University, Asst.Prof.Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, Dean of the School of Management, and Asst. Prof. Dr. Patnarin Supakorn, Director of Center for International Affairs (CIA), along with faculty members and staff, warmly welcomed Prof. Yiqing Liao, Prof. Xinghua Kang, Prof. Yi’an Qiu, Assoc. Prof. Yu He, and their delegation from Guangzhou Xinhua University on Friday, January 26, 2024, from 3:00 PM to 5:00 PM at the Chor Pradu Meeting Room, Walailak University hospital. This event was part of the international collaboration and the discussion for student exchange programs between the two universities.

      

 

Facebook Comments