~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสำนักวิชาการจัดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work – Integrated learning 24-26 มีนาคม 2560

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ : 30 มี.ค. 2560

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ลงนามร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวทางธุรกิจประกันภัย

วันที่ : 29 มี.ค. 2560

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลครั้งที่ ๒

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลครั้งที่ ๒

วันที่ : 13 มี.ค. 2560

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่งบทความสหกิจศึกษาของนักศึกษาเข้าประกวด

งานประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9” วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ : 30 มี.ค. 2560

พิธีปิดโครงการ Work Based Learning รุ่นที่ 4

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดพิธีปิดโครงการ WBL #4

วันที่ : 06 มี.ค. 2560

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์

วันที่ : 06 มี.ค. 2560