Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 23- …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562 สำนักวิชาการจัดการ

          วันศุกร์ที่ 14 …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 11 …

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเ ตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 3”

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิ …

Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมศึกษาความเป็นได้ในการเปิดหลักสูตรสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท …

Read More »

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์  …

Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         หลักสูตรบัญชีบัณ …

Read More »